Katas Shubukan

 

Katas de base – Kihon

Kihon ichi     (pdf)

Kihon ni     (pdf)

Kihon san     (pdf)

Katas de base – Fukyugata

Fukyugata ichi     (pdf)

Fukyugata ni     (pdf)

Fukyugata san     (pdf)

Katas de base – Kihongata

Kihongata ichi     (pdf)

Kihongata ni     (pdf)

Kihongata san     (pdf)

Kihongata yon     (pdf)

Kihongata go     (pdf)

Katas de base – Anciens Kihongata

Kihongata ichi

Kihongata ni

Kihongata san

Kihongata yon

Kihongata go

Kihongata roku

Kihongata nana

Kihongata hachi

Kihongata kyu

Kihongata ju

Kihongata ju ichi

Kihongata ju ni

Katas de base – Naihanchi

Naihanchi shodan     (pdf)     (Vidéo)

Naihanchi nidan     (pdf)     (Vidéo)

Naihanchi sandan     (pdf)     (Vidéo)

Katas de base – Pinan

Pinan shodan     (pdf)     (Vidéo)

Pinan nidan     (pdf)     (Vidéo)

Pinan sandan     (pdf)     (Vidéo)

Pinan yondan     (pdf)     (Vidéo)

Pinan godan     (pdf)     (Vidéo)

Pinan godan ko     (pdf)

 

Katas supérieurs – Passai

Itosu no passai     (pdf)     (Vidéo)

Matsumura no passai     (pdf)     (Vidéo)

Gusukuma no passai

Oyadomari no passai

Asato no passai

Ishimine no passai

Kyuna no passai

Katas supérieurs – Kusanku

Kusanku sho     (pdf)     (Vidéo)

Kusanku dai     (pdf)     (Vidéo)

Chatanyara kusanku

Katas supérieurs – Chinto

Chinto     (pdf)     (Vidéo)

Tomari chinto 

Katas supérieurs – Gojushiho

Gojushiho     (pdf)     (Vidéo)

Yabu no gojushiho 

Katas supérieurs – Wanshu

Wanshu

Tomari wanshu dai

Tomari wanshu ko

Itosu no wanshu

Katas supérieurs – Rohai

Rohai

Itosu no rohai ichi

Itosu no rohai ni

Itosu no rohai san

Katas supérieurs

Nijushiho

Jion

Jiin

Jitte

Nunfa

Seisan

Shuri sanchin

Sochin

Anan

Ananku

Chinti

Unsu

Wankan

Hakutsuru

Gusan     (Vidéo)

Syubunote

Autres katas

Hakkaku ichi

Hakkaku ni

Hakkaku san

Tensho

Happo no kata